Dag voorbijganger! Mag ik me even voorstellen: ik ben een wintereik en vanwege mijn harde hout sta ik symbool voor duurzaamheid. En precies daarom sta ik hier. 

Want ik ben hier op 2 december 2022 geplant, ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Scouting Labelterrein Dwingeloo, als cadeau van het Scouting Labelterrein aan mijn dorp Dwingeloo en haar inwoners en ondernemers. Ik sta daarmee symbool voor onze hechte en duurzame verbinding, als een tastbare blijk van erkenning en waardering voor iedereen in het dorp die het ontstaan en voortbestaan van het Scouting kampeerterrein heeft mogelijk gemaakt.

Omdat het is te danken aan de actieve ondersteuning door de burgemeester van Dwingeloo en de grondeigenaren, dat in
1947 voor het eerst padvindsters gingen kamperen in de Dwingeloose bossen. Er verscheen hierover zelfs een nieuwsbericht in het Nieuwsblad van het Noorden, waarin werd gemeld dat padvindsters uit de drie noordelijke provincies een aanzienlijk bedrag hadden gespaard waarmee een groot aantal Amerikaanse legertenten was gekocht. Voor de drinkwatervoorziening waren grondwaterpompen geslagen en tijdens het kampeerseizoen was er permanent een staf van vrijwilligers voor toezicht. In ruil voor de ondersteuning vanuit het dorp werden de inkopen zoveel mogelijk gedaan bij de landeigenaren, “althans voor zoover zij een beroep uitoefenen, dat daarvoor in aanmerking komt”, aldus een teruggevonden “gebruiksaanwijzing” in het archief. Een samenwerking die inmiddels meer dan 75 jaar voortduurt! 

Als eik symboliseer ik ook de hoop. De hoop en verwachting dat deze traditie van meer dan 75 jaar kampeerplezier in Dwingeloo zal worden voortgezet voor de huidige en komende generaties jeugdleden van Scouting Nederland en alle bezoekende Scouts uit de hele wereld. 

“Daarom planten oude mannen jonge bomen,
waarvan de vruchten  in een ander tijdperk zullen worden geoogst.”

Sir John Davies, dichter

Klik voor het hele artikel

English:


Dear passerby! May I introduce myself: I am a sessile oak. Because of my hard wood, I symbolize sustainability. And that is exactly why I´m here.

Because I was planted here on December 2, 2022, on the occasion of the 75th anniversary of the Scouting Labelterrein Dwingeloo, as a gift from the Scouting campsite to my village Dwingeloo and its residents and entrepreneurs. I symbolize our close and lasting connection, and I´m a tangible token of recognition and appreciation for everyone in this village who made the creation and continued existence of the Scouting campsite possible.

As it is thanks to the active support from the mayor of Dwingeloo and the landowners that in 1947 Girl Guides camped for the first time in the woods near Dwingeloo. There was even a news report about this event in the Nieuwsblad van het Noorden, in which it was reported that Girl Guides from the three northern provinces had saved a considerable amount of money, for buying a large number of American army tents. Groundwater pumps were installed for the drinking water supply and a permanent staff of volunteers was there for supervision during the camping season. In exchange for the support from the village, purchases were made as much as possible from the landowners, “at least insofar as they practice a profession that qualifies for this”, according to a “manual” found in the Scouting campsite´s archives. A collaboration that has been going on for more than 75 years!

As an oak, I also symbolize hope. The hope and expectation that this tradition of more than 75 years of camping pleasure in Dwingeloo will be continued for the current and future generations of youth members of Scouting Nederland and all visiting Scouts from all over the world.

“Hence it is that old men plant young trees,
the fruit whereof another age shall take."


Sir John Davies, poet


Deutsch:

Lieber Passant! Darf ich mich vorstellen: Ich bin eine Traubeneiche. Durch mein hartes Holz symbolisiere ich Dauerhaftigkeit. Und genau deshalb bin ich hier.

Ich wurde hier am 2. Dezember 2022 anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Scouting Labelterrein Dwingeloo gepflanzt. Als Geschenk des Scoutlagers an mein Dorf Dwingeloo und seine Bewohner und Unternehmer symbolisiere ich unsere enge und dauerhafte Verbindung, als greifbares Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für alle in diesem Dorf, die die Entstehung und den Fortbestand des Scoutlagers ermöglicht haben.

Denn es ist der tatkräftiger Unterstützung des Bürgermeisters von Dwingeloo und der Landbesitzer zu verdanken, dass in 1947 zum ersten Mal Pfadfinderinnen in den Wäldern bei Dwingeloo campen gehen. Es gab sogar einen Bericht über dieses Ereignis im Nieuwsblad van het Noorden, in dem berichtet wurde, dass Pfadfinderinnen aus den drei nördlichen Provinzen eine beträchtliche Summe Geld gespart hatten, um viele amerikanischer Armeezelte zu kaufen. Für die Trinkwasserversorgung wurden Grundwasserpumpen installiert und während der Campingsaison war ein fester Stab von Freiwilligen für die Betreuung da. Als Gegenleistung für die Unterstützung des Dorfes wurde so viel wie möglich bei den Grundstückseigentümern eingekauft, „zumindest soweit sie einen dafür qualifizierten Beruf ausüben“, heißt es in einem „Handbuch“ aus dem Archiv des Scoutlagers. Eine Zusammenarbeit, die seit mehr als 75 Jahren besteht!

Als Eiche symbolisiere ich auch die Hoffnung. Die Hoffnung und Erwartung dass die Tradition fortgesetzt wird, von mehr als 75 Jahren Campvergnügen in Dwingeloo für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen von Jugendmitgliedern von Scouting Nederland und besuchenden Pfadfindern aus der ganzen Welt.

"Deshalb pflanzen alte Männer junge Bäume,
deren Früchte in einem anderen Zeitalter geerntet werden.“

Sir John Davies, Dichter 

Nederlands 

Direct reserveren

Jouw kamp in
Dwingeloo? Je kunt direct reserveren via Scouts Online.

 

Direct reserveren!

Scouting Labelterrein Dwingeloo

... 22 hectare bos
... 15 kampeervelden
... gratis gebruik van pionierhout
... kosten € 5,00 p.p.p.n.
... schitterende omgeving